13 stycznia 2020

PAMISZ

Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe

Projekt – projekt nr RPPK.09.04.00-18-0010/17 pt.: „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” realizowany w ramach umowy
o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
a Stowarzyszeniem Wschodni Sojusz Motoryzacyjny;

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2020 r. przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w partnerstwie szkół zawodowych:

1. Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

2. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

3. Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu

4. Zespołem Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach

5. Zespołem Szkół nr 2 w Nowej Dębie

Biuro Projektu, utworzone celem zarządzania i obsługi Projektu, kontaktu i współpracy z Partnerami oraz Uczestnikami Projektu,

Adres: Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny, Aleja Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg. Ponadto Każdy
z partnerów prowadzi biuro projektu w siedzibie szkoły.

Projekt zakłada zmodernizowanie programu nauczania dwóch zawodów mechanik oraz mechatronik.

Partnerem Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w projekcie jest 5 szkół województwa podkarpackiego tj. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół
w Gorzycach, Zespół Szkół w Nowej Dębie.

Z każdej szkoły wybrana zostanie określona w projekcie liczba nauczycieli, którzy pracować będą nad modernizacją programu nauczania i odbywać staże w trakcie jego modernizacji, w następujących zakładach pracy: Pilkington Automotive Polska Chmielów, Kirchhoff Mielec, Superior Stalowa Wola, Federal Mogul Gorzyce, Borg Warner Rzeszów. Nauczyciele odbywający staże w zakładach pracy zostaną przeszkoleni z specyfiki branży motoryzacyjnej, a wiedza ta zostanie wykorzystana w pracy nad modernizowanym programem nauczania. Wytypowani przez dyrektorów szkół nauczyciele odpowiedzialni za modernizację programu nauczania odbywać będą także cykliczne spotkania w grupach roboczych.

Projekt przewiduje również wizyty studyjne nauczycieli w zakładach pracy – zaplanowano wizyty w każdej z pięciu firm oraz spotkania przedstawicieli zakładów pracy w każdej z w/w szkół celem zapoznania się z metodami nauczania w szkołach, wyposażeniem pracowni szkolnych.

Kolejnym etapem będą spotkania bilateralne na którym obecni przedstawiciele zakładów pracy i nauczyciele spotkają się
z ekspertem zewnętrznym z branży motoryzacyjnej. W międzyczasie w trakcie w/w działań, zostaną doprecyzowane zakupy – dostawy maszyn i urządzeń celem doposażenia pracowni szkolnych pod modernizowane programy nauczania.

Projekt zakłada również odbycie staży dla uczniów , które rozpoczną się w końcowym etapie modernizacji programów nauczania zgodnie z poniższym zestawieniem:

      Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku – 30 Uczestników/czek

      Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – 20 Uczestników/czek

      Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – 32 Uczestników/czek

      Zespół Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach – 53 Uczestników/czek

      Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie – 42 Uczestników/czek

Projekt zakłada realizację staży w liczbie godzin 300 godzin na jednego uczestnika. Harmonogram staży u pracodawców będzie tworzony po etapie rekrutacji, indywidualnie przez każdego z partnerów Projektu we współpracy z pracodawcą.

Cel główny

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkól w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego.

Główne wskaźniki

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 5

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 38

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 177

Zadania


1. Działania na rzecz modyfikacji programów nauczania wzawodach technik mechanik i technik mechatronik celemdostosowania do wymogów rynku pracy – Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (Grupy robocze, Spotkania bilateralne, Wizyty studyjne nauczycieli w zakładach pracy, Wizyty przedstawicieli zakładów pracy w szkołach, udział w promocji szkół – tzw. „Drzwi otwarte szkoły” tworzenie klas patronackich (kryt. dostępu nr.1,2,3);
2. Staże nauczycieli;
3. Praktyki/staże dla uczniów modernizowanego kierunku;
4. Doposażenie pracowni w Szkołach.

Spotkania Zespołu Zarządzającego Projektem

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne odbywają się w zakładach pracy oraz szkołach uczestniczących w projekcie PAMISZ.

Cele wizyt studyjnych:
1. Zapoznanie nauczycieli z procesem produkcji oraz organizacją na stanowiskach pracy;
2. Zapoznanie się z maszynami oraz urządzeniami występującymi na liniach produkcyjnych zakładu pod kątem lepszego dostosowania do nich wiedzy uczniów z zakresu Mechaniki i Mechatroniki;
3. Zapoznanie przedstawicieli zakładów pracy ze środowiskiem nauczycieli: programem nauczania oraz wyposażeniem sal i warsztatów, celem wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w programie nauczania.

Grupy robocze