11 marca 2024

PAMKIK

Rekrutacja – dokumenty aplikacyjne

Kontakt do Biura Projektu: +48 690-998-558, pamkik@eaa-wsm.pl

Rekrutacja trwa!

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny” w okresie 01.01.2024 -30.04.2025 r. realizuje projekt pn. PAMKiK – Podkarpacka Akademia Motoryzacji Kwalifikacje i Kompetencje”nr FEPK.07.04-IP.01-0092/23.

Grupa docelowa projektu: 70 osób (20 kobiet, 50 mężczyzn) w tym osoby pracujące zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogie pracujące oraz odchodzące z rolnictwa, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na obszarze woj. podkarpackiego (WP), które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej dofinansowanym z EFS+.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu: wsparcie realizowane dla 70 Uczestników projektu w wymiarze 3h/uczestnika (2 spotkania x 1,5 godziny). Wsparcie obligatoryjne dla każdego Uczestnika. Wsparcie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.
W przypadku wsparcia osób w wieku do 29 roku życia, ich udział w projekcie zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Zadanie 2 – Grupowe poradnictwo zawodowe: wsparcie realizowane dla 6 grup
w wymiarze 6h/grupa (średnio 10 osób w grupie). Wsparciem zostanie objętych
60 Uczestników projektu. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. realizowane w formie warsztatów. Zakres oraz tematyka warsztatów będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb Uczestników projektu.

Zadanie 3 – Szkolenia wg potrzeb: wsparcie realizowane dla 70 Uczestników projektu. Wsparcie ma na celu nabycie/podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych Uczestników projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb i potencjału oraz potrzeb rynku pracy. Szkolenia zawodowe realizowane będą przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Szkolenia oferowane w ramach projektu będą kończyły się nabyciem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. 

Zadanie 4 – Staże zawodowe – 4 miesięczne: wsparcie realizowane dla 30 uczestników projektu (osób odchodzących z rolnictwa lub osób które utraciły zatrudnienie w trakcie realizacji projektu). Wsparcie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże realizowane będą zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Główny cel projektu:  poprawa sytuacji na rynku pracy 70 osób (20 kobiet, 50 mężczyzn),
w tym osoby pracujące zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogie pracujące oraz odchodzące z rolnictwa zamieszkujące, uczące się lub pracujące  na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+ do dnia 30.04.2025 r.

Główny rezultat projektu:

– uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez 56 osób.

Wartość projektu: 904 442,38 zł.

Wysokość wkładu z Unii Europejskiej: 813 842,38 zł.

#FunduszeEuropejskie#FunduszeUE

Rekrutacja