29 czerwca 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE KIEROWANEJ DO STOWARZYSZENIA KORESPONDENCJI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, tel. +48 15 848 18 76, e-mail: biuro@eaa-wsm.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesyłanej do Stowarzyszenia korespondencji. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f w/w rozporządzenia .
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych (przykładowo: biuro rachunkowe).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania ich sprostowania
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, tel. +48 15 848 18 76, e-mail: biuro@eaa-wsm.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w celu realizacji umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (przykładowo: US, ZUS ) oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych (przykładowo: biuro rachunkowe).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania ich sprostowania
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenie działań przed podpisaniem umowy, jak również uniemożliwi jej zawarcie.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA WSCHODNI SOJUSZ MOTORYZACYJNY

Szanowni Członkowie,

wypełniając obowiązek  wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, tel. +48 15 848 18 76, e-mail: biuro@eaa-wsm.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze statusu członka Stowarzyszenia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (przykładowo: Policja, US, ZUS ) oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych (przykładowo: biuro rachunkowe).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania ich sprostowania
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.