22 stycznia 2020

THINK TANK

Program “Think Tank WSM” został zainicjowany w maju 2015 podczas jednego z pierwszych spotkań Zarządu Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Początkowo program miał formułę spotkań pracowników firm klastra w ramach Zespołów Roboczych. Realizacja spotkań Zespołów przyniosła potwierdzenie trafności pomysłu oraz wykazała ich praktyczną przydatność dla firm członkowskich. Kontynuacja  i doskonalenie formuły spotkań doprowadziły do ukształtowania w 2017 roku się wewnętrznej struktury klastra dobrze spełniającej założenia idei think tank.

Zgodnie z definicją think tank struktura powołana przez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jest miejscem ścierania się poglądów,  wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które spaja sieć ekspertów i praktyków z przedsiębiorstw. Jest to też obszar w którym następuje praktyczny i twórczy kontakt nauki z biznesem. Dodatkowo zgodnie z intencją pomysłodawców jednym z ważniejszych celów programu Think Tank WSM jest wspieranie firm automotive z sektora MSP poprzez transfer wiedzy i bezpośredni kontakt ze znakomitymi specjalistami z przedsiębiorstw międzynarodowych. Owocem takiego podejścia jest doskonalenie firm MSP tak aby mogły spełniać wysokie standardy oczekiwań potencjalnych zleceniodawców w postaci dużych firm i korporacji. Korzyścią tych ostatnich oprócz efektów CSR są oszczędności wynikające z polonizacji i skracania łańcuchów dostaw dzięki ograniczaniu lub eliminacji kosztów transportu podzespołów lub usług.

Formuła funkcjonowania Think Tank WSM polega na realizacji regularnych sesji warsztatowych w 8-miu obszarach tematycznych realizowanych na terenie kolejnych  firm członkowskich. Unikalność przedsięwzięcia polega na łączeniu twórczej pracy podczas interaktywnych warsztatów z wizytami na liniach produkcyjnych, w laboratoriach i ośrodkach zarządzania. Często spotkaniom towarzyszą profesjonalne szkolenia prowadzone przez opłaconych wykładowców, prawników i innych starannie dobieranych spośród najlepszych dostępnych specjalistów.

Aktualnie w ramach Think Tank WSM funkcjonuje 10 zespołów pracujących i komunikujących się w ramach następujących obszarów tematycznych: HR, EHS, R&D, CSR, NMI, Utrzymanie ruchu (maintenance), Lean Management, Logistyka Zewnętrzna, Zarządzanie Jakością oraz Grupa Zakupowa.   Miejscem dotychczasowych warsztatów były m.in. przedsiębiorstwa takie jak Pilkington Automotive, Kirchhoff Automotive, Tenneco, Superior Industries Production Poland, Borg Warner, BWI, Autopart, ale również laboratoria Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej.

Najbardziej namacalnym spektakularnym efektem funkcjonowania ThinkTank WSM jest wykreowanie w ramach Grupy HR inicjatywy projektowej dotyczącej rozwijania innowacyjnej edukacji zawodowej, która zaowocowała przygotowaniem aplikacji i wygraniem konkursu dotacyjnego i uzyskaniem grantu o wartości ok. 2 milionów złotych. Projekt ten jest aktualnie w trakcie realizacji i przynosi nie tylko oczekiwane efekty, ale przyczynia się do powstawania i rozwoju innych projektów w obszarze HR. Przykładem może tu być międzynarodowy projekt partnerski DRIVES, w którym uczestniczy 24 podmioty (klastry, uczelnie, korporacje) z 12 krajów , a WSM jest bardzo zaangażowanym uczestnikiem.

W  pozostałych Zespołach również analizowane są koncepcje inicjatyw, które mają szansę stać się przedmiotem aplikacji do funduszy europejskich i po uzyskaniu wsparcia być realizowane jako samodzielne projekty. Jako przykłady projektów będących w fazie takich prac można wskazać poszukiwanie usprawnień na linii nauka-biznes, projekty z obszaru EHS (Environment, Health & Safety) czy też potencjalne przedsięwzięcia badawcze z obszaru R&D (np. lightweight production technology).