29 czerwca 2018

STRATEGIA

Strategia klastra

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny aktualnie prowadzi działania związane z opracowaniem szczegółowej strategii.
W tym celu organizowane są spotkania członków mające charakter sesji planowania strategicznego. Ogólny pogląd
w zakresie zakładanych sposobów osiągania celów klastra odzwierciedlają zapisy Statutu klastra odnoszące się
do sposobów działania.

Są one następujące:

  1. Reprezentowanie interesów i stanowisk członków Stowarzyszenia przed władzami, instytucjami oraz innymi organizacjami oraz współpraca z nimi.
  2. Szeroko pojęta promocja branży motoryzacyjnej oraz sprzyjanie lokalizacji w regionie przedsiębiorstw kooperujących z zachowaniem troski o interesy i dobre imię członków klastra.
  3. Wspieranie działalności przemysłowej i aktywności ekonomicznej swoich członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji, wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (know-how) przez członków Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach (przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków klastra).
  4. Kreowanie i wspieranie innowacji i działalności badawczo – rozwojowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego.
  5. Organizowanie spotkań, misji gospodarczych, wyjazdów studyjnych, konferencji, seminariów, odczytów, wykładów oraz imprez związanych z branżą Automotive.
  6. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z założeniami statutowymi.
  7. Współpraca z organizacjami i placówkami naukowo-badawczymi, władzami oraz instytucjami.
  8. Udział w międzynarodowych zjazdach, seminariach, konferencjach i kongresach