Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego

Wydarzenie, które odbyło się w dniach 7 oraz 8 listopada zgromadziło w jednym miejscu cztery Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego, jakimi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia oraz  informacja i telekomunikacja. Celem spotkania była rozmowa o przyszłości województwa oraz określenie kluczowych przedsięwzięć, które należy zrealizować w perspektywie lat 2021-2027, jak również monitoring Regionalnej Strategii Innowacji WP na lata 2014-2020.

7 listopada odbył się pierwszy dzień Metapanelu, który podzielony był na  dwie części. Podczas części pierwszej grono specjalistów wygłosiło swoje prezentacje. Część druga polegała na pracy w grupach roboczych ds.  inteligentnych specjalizacji.                             

Moderatorem grupy roboczej ds. Motoryzacji był Pan Ryszard Jania, Prezes Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

1.   Jaka jest specyfika rozwoju branży, w ramach której działa reprezentowany przez Pana/Panią podmiot?

2.  Jakie instrumenty finansowe/formy/kierunki interwencji powinny być zastosowane dla lepszego stymulowania rozwoju innowacyjności regionu w  ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji?

3.   Projekty kluczowe/strategiczne dla branż kluczowych na okres po 2020 roku.

Drugiego dnia spotkania odbyło się podsumowanie, podczas którego zaprezentowane zostały efekty dyskusji.