Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP).

Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności.

Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030 to dokument dzięki któremu:

– wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Podkarpacia z uwzględnieniem pobudzenia gospodarki i budowy odporności na sytuacje pandemii.
– możliwe będzie wsparcie  przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla Województwa Podkarpackiego,
– wzmacniana będzie  współpraca instytucji nauki, samorządów, agencji i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców,
– podnoszone będą kwalifikacje i budowana kultura innowacyjności i przedsiębiorczości,
– rozwijane będą technologie przyjazne środowisku.

Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r. Zapraszamy na Konsultacje RSI WP, które prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa.

Szczegółowe informacje  zamieszczane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.