Panel Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja, Baranów Sandomierski

W dniu 30 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Zebranie poprzedzone zostało Panelem Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja, który był okazją do spotkania uczestników wszystkich, dziesięciu grup Think Tank prowadzonych przez WSM. Wydarzenie odbyło się w Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków projektu własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Panele Inteligentnych Specjalizacji – to systematyczne, twórcze spotkania interesariuszy związanych z konkretną inteligentną specjalizacją. Są one nowymi strukturami tworzonymi zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji. Stanowią istotny element procesu PPO (przedsiębiorczy proces odkrywania) w ramach istniejących inteligentnych specjalizacji. W skład poszczególnych Paneli wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora B+R+I, instytucji otoczenia biznesu, oraz inni interesariusze zainteresowani rozwojem obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja p. Mariusza Słowika, Wiceprezesa firmy Autopart S.A. Praca służyła przedstawieniu historii i istoty klasteringu oraz ukazaniu pozycji WSM na tle struktur klastrowych.

Następnie Pan Ryszard Jania, Prezes WSM przedstawił prezentację pt. Wykorzystanie synergii w działaniach klastrowych do rozwoju efektywności przedsiębiorstw na przykładzie Grup ThinkTank Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Jak zaznaczył, funkcjonowanie grup Think Tank jest bardzo istotne. Jednym z pomysłów, którego autorami byli uczestnicy grupy HR jest projekt PAMISZ, który doczekał się już drugiej edycji. Projekt Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe ma na celu modyfikację programów nauczania dla zawodów motoryzacyjnych, doposażanie pracowni w szkołach oraz organizację staży dla uczniów oraz nauczycieli w celu aktualizacji ich wiedzy. Prezes zachęcił zebranych do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup i tworzenia kolejnych projektów.

Dzięki obecności przedstawicielek Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu uczestnicy spotkania otrzymali również cenne informacje nt. środków, z których mogliby skorzystać w ramach swoich przedsiębiorstw.

Wydarzenie zakończyło się wystąpieniem animatora grup Think Tank, p. Witolda Pyciora. Pan Witold przedstawił informacje nt. funkcjonowania grup, a następnie przeprowadził warsztaty interaktywne, które wyłoniły nowe pomysły dot. tematyki przyszłych spotkań.