SURET wyróżniony w USA nagrodą GO Global Awards 2023 [PL, ENG, UA]

SURET wyróżniony w USA nagrodą GO Global Awards 2023.

SURET wyrósł na lokalnym rynku, ale dziś zasięg jego działania obejmuje 23 kraje na 4-ch kontynentach. Firma należy do funduszu private equity zatrudnia 650 osób, kontrakty krajowe obsługuje przy wsparciu swoich oddziałów w Warszawie i Gdańsku, a aktywność międzynarodowa jest koordynowana przez sieć agentów, m.in. we Włoszech, Szwecji i USA.

Spółka oferuje specjalistyczne usługi i wsparcie dla firm produkcyjnych – relokacje i instalacje maszyn, a nawet całych fabryk, oraz wynajem zasobów kadrowych do obsługi produkcji. Usługę relokacji charakteryzuje szeroki geograficznie obszar aktywności. SURET realizował już projekty od Malezji po Meksyk, wyróżniając się kompleksowością realizacji i elastycznośćcią działania w zróżnicowanym otoczeniu.

Drugi człon oferty, czyli outsourcing kadr, to głównie działalność na terenie kraju. Aktualnie SURET obsługuje kilkanaście dużych firm w Polsce z branży automotive, spożywczej i papierniczej. Jednocześnie pojawia się obiecująca perspektywa współpracy z firmami na sąsiednim rynku niemieckim.

SURET zwyciężył w kategorii „Engineering”, konkurując z 34 innymi firmami.
Spółka był jedną z zaledwie dwóch polskich firm zaproszonych do finału w Rhode Island i jedną z nielicznych reprezentujących Środkową i Wschodnią Europę.
Nagrodę odebrał prezes Zarządu SURET Sebastian Michael Gawron, który podczas kwalifikacji dwukrotnie miał okazję zapoznać gremium oceniające z ofertą, dorobkiem i rynkowymi przewagami firmy SURET.

Go Global Awards jest inicjatywą Międzynarodowej Rady Handlu, a główną ideą cyklicznych imprez jest promocja i uhonorowanie przedsiębiorstw z całego świata, reprezentujących różnie branże i skalę i zakres działania. Co roku wydarzenie jest znakomitą okazją do budowy relacji podczas spotkań z liderami biznesu, przedstawicielami administracji rządowej USA i reprezentatami branżowych organizacji przemysłowych i handlowych.

Program GO Global Awards zaprasza przedsiębiorstwa o różnej skali działania i potencjale, ale z jedną cechą wyróżniającą – firma musi mieć w swojej kategorii innowacyjny model biznesu. Dlatego promowane są firmy, które dzięki swojej unikalności, osiągnęły znaczący sukces rynkowy lub/i dostrzegalny udział w globalnych sektorach rynku, bądź znalazły się w kręgu zainteresowania inwestorów i mediów.

W tym roku spotkanie i wręczenia nagród zorganizowane było przez International Trade Council w Providence w Rhode Island (USA). Do konkursu stanęło ponad 1200 firm z całego świata. Spośród nich wybrano uczestników finału na żywo w Providence – ponad 40 agencji krajowych i międzynarodowych, zajmujących się wspieraniem rozwoju gospodarczego oraz ponad 400 firm. Na tym etapie wybrano również grupę 255 podmiotów, które uzyskały szansę zaprezentowania się podczas 2-dniowych przesłuchań przed jury, złożonym z wybitnych przedstawicieli biznesu, agencji rządowych i mediów. Ostatni etap eliminacji to wybór zwycięzców poszczególnych kategorii. Podczs uroczystej gali w dniu 8 listopada 2023 r. wręczono 44 nagród i 40 wyróżnień, w tym nagrodę dla SURET.

ENG

SURET Distinguished in the USA with the 2023 GO Global Awards.

SURET has begun as a local market player, but today its operations span 23 countries across four continents. The company is part of a private equity fund and employs 650 people, managing domestic contracts with the support of its branches in Warsaw and Gdańsk, while its international activity is coordinated through a network of agents, including in Italy, Sweden, and the USA.

The company offers specialized services and support for manufacturing firms – including relocations and installations of machinery, or even entire factories, as well as leasing of staff resources for production operations. The relocation service is characterized by a broad geographic area of activity. SURET has carried out projects from Malaysia to Mexico, standing out for its comprehensive execution and flexibility in a diverse environment.

SURET triumphed in the „Engineering” category, competing against 34 other companies. The company was one of only two Polish firms invited to the finals in Rhode Island and one of the few representing Central and Eastern Europe. The award was received by SURET’s CEO, Sebastian Michael Gawron, who had the opportunity to present the jury with the company’s offerings, achievements, and market advantages twice during the qualifications.

The Go Global Awards is an initiative of the International Trade Council, with the main idea of the recurring events being to promote and honor enterprises from around the world, representing various industries, scales, and scopes of operation. Each year, the event is an excellent opportunity to build relationships during meetings with business leaders, representatives of the US government administration, and representatives of industry trade and commercial organizations.

The GO Global Awards program invites companies of various scales and potentials, but with one distinguishing feature – the company must have an innovative business model in its category. Therefore, companies that, due to their uniqueness, have achieved significant market success or noticeable participation in global market sectors, or have attracted the interest of investors and the media, are promoted.

This year’s meeting and award ceremony were organized by the International Trade Council in Providence, Rhode Island (USA).

Over 1200 companies from around the world entered the competition. From these, participants for the live final in Providence were selected – over 40 national and international agencies involved in supporting economic development, and more than 400 companies. At this stage, a group of 255 entities was also chosen, which had the chance to present themselves during the 2-day hearings before a jury composed of distinguished business representatives, government agencies, and media. The final stage of elimination was the selection of winners in various categories. During the ceremonial gala on November 8, 2023, 44 awards and 40 distinctions were presented, including the award for SURET.

UA

SURET нагороджений у США премією GO Global Awards 2023.

Компанія SURET виросла на локальному ринку, але сьогодні охоплює вже 23 країни на 4-х континентах. Компанія належить до фонду прямих інвестицій, налічує 650 співробітників, виконує внутрішні контракти за підтримки своїх філій у Варшаві та Гданську, а міжнародну діяльність координує мережа агентів, зокрема: в Італії, Швеції та США.

Компанія пропонує спеціалізовані послуги та підтримку для виробничих компаній – переміщення та встановлення машин і навіть цілих заводів, а також оренду людських ресурсів для підтримки виробництва. Послуга релокації характеризується широким географічним ареалом діяльності. SURET вже реалізував проекти від Малайзії до Мексики, відрізняючись складністю реалізації та гнучкістю роботи в різноманітному середовищі.

Друга частина пропозиції – HR-аутсорсинг – в основному охоплює дії всередині країни. Наразі SURET обслуговує кілька великих компаній у Польщі з автомобільної, харчової та паперової промисловості. Водночас є багатообіцяюча перспектива співпраці з компаніями на сусідньому німецькому ринку.

SURET переміг у категорії «Інжиніринг», конкуруючи з 34 іншими компаніями. Компанія була однією з двох польських компаній, запрошених на фінал у Род-Айленді, і однією з небагатьох, що представляли Центральну та Східну Європу. Нагороду отримав гендиректор SURET Себастьян Майкл Гаврон, який мав можливість двічі під час кваліфікації ознайомити оцінювальний комітет із пропозицією, досягненнями та ринковими перевагами компанії SURET.

Go Global Awards – це ініціатива Ради з міжнародної торгівлі, і головною ідеєю циклічних заходів є просування та відзначення компаній з усього світу, що представляють різні галузі, масштаби та сферу діяльності. Щороку ця подія є чудовою нагодою для налагодження бізнес-стосунків під час зустрічей з лідерами бізнесу, представниками урядової адміністрації США та представниками промислових і торгових організацій.

Програма GO Global Awards запрошує компанії з різним масштабом діяльності та потенціалом, але з однією відмінною рисою – компанія повинна мати інноваційну бізнес-модель у своїй категорії. Тому там просуваються компанії, які завдяки своїй унікальності досягли значного ринкового успіху та/або помітної частки в секторах світового ринку, або опинилися в колі інтересів інвесторів і ЗМІ. Цього року зустріч та церемонія нагородження були організовані Радою з міжнародної торгівлі в Провіденсі, штат Род-Айленд (США).

У конкурсі взяли участь понад 1200 компаній з усього світу. Серед них були відібрані учасники фіналу в Провіденсі – понад 40 національних та міжнародних агентств підтримки економічного розвитку та понад 400 компаній. На цьому етапі також було відібрано групу з 255 суб’єктів, які отримали можливість представити себе під час 2-денних слухань перед журі, до складу якого увійшли видатні представники бізнесу, державних установ та ЗМІ. Фінальний етап відбору – визначення переможців окремих категорій. Під час гала-концерту 8 листопада 2023 року було вручено 44 нагороди та 40 відзнак, у тому числі нагороду для компанії SURET.